Avís legal

Darrera actualització: 30-10-2017

En compliment del que especifica l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, Ferran Pont i Montaner, amb domicili a Terrassa, Carrer de Salmerón, 125-127, 1r-1a, CP 08222, amb correu electrònic espaisrecobrats@gmail.com i provist de DNI 39166750G informa que és el titular d’aquest lloc web i de l’adreça www.espaisrecobrats.com.

Aquest lloc web s’ha creat amb finalitats informatives, per al seu ús gratuït i personal.

Les fotografies que hi apareixen són propietat de Teresa Llordés Llordés o dels tercers que s’especifiquin altrament, i tenen tots els drets reservats. Les dades dels mapes provenen de la base de dades oberta de la Fundació OpenStreetMap, i la cartografia es publica sota llicència de Creative Commons Reconeixement-Compartir Igual 2.0(CC-BY-SA). Les ortofotos provenen de les fotografies per satèl·lit dels mapes de Google Earth i de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), com s’indica al peu de l’ortofoto. En el cas de Google Earth, les imatges són propietat de Google i, si s’escau, dels seus proveïdors, tal com s’indica al peu de foto corresponent seguint les normes d’atribució de Google. En el cas de l’ICGC, les imatges són propietat de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i es publiquen d’acord amb la llicència Creative Commons de Reconeixement 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

L’autoria dels textos pertany a Ferran Pont Montaner, Sílvia Armenjach Escarré, Lluís Palà Padró i altres que s’especifiquin. Tots els drets són reservats.

El disseny del lloc web és una modificació de Lluís Palà Padró, sobre el tema de WordPress “Sydney”, d’aThemes.

No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts. Si esteu interessats a utilitzar algun dels continguts del lloc web (textos o imatges), podeu contactar amb el titular pels mitjans que s’especifiquen en l’apartat “Contacte” del peu de pàgina.
La finalitat dels enllaços que apareixen en aquest web és exclusivament informativa, i el titular d’aquest lloc web no es fa responsable de la informació continguda en els webs als quals remeten aquests enllaços.

El titular del lloc web no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es responsabilitza dels danys que puguin ser causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi. El titular tampoc es fa responsable de cap interrupció, error o fallada que es produeixi en el sistema a causa d’un mal funcionament de la xarxa o dels servidors que hi estan connectats.